Privacybeleid

Ons website adres is: https://www.siverder.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van SIVERDER of om een andere reden persoonsgegevens aan SIVERDER Bewonersvereniging Doetinchem e.o. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van Bewonersvereniging SIVERDER. De secretaris is bereikbaar via e-mail info@siverder.nl.

2. Welke gegevens verwerkt SIVERDER en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt
  1. voor-en achternaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer
  4. start/ eind datum lidmaatschap
  5. betaling contributie
2.2 SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
  1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
  2. Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bewonersvereniging SIVERDER.
  3. Uw naam, adres en IBAN-nummer worden gebruikt voor het lidmaatschapsgeld.
2.3 E-mail berichtgeving
  1. SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Bewonersvereniging SIVERDER toe te sturen. Afmelden voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar afmelden@siverder.nl.

3. Bewaartermijnen

 1. SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal 12 maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Dat geldt niet voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt (financiële gegevens moeten 7 jaar worden bewaard).

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de secretaris van SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.
 3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.