Wat we doen

Doelstelling

Siverder Bewonersvereniging is een vereniging die tot doel heeft:

  • het behartigen van de belangen van de huurders van Sité Woondiensten, binnen het werkterrein van de vereniging, op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder;
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van Sité Woondiensten;
  • het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van Sité Woondiensten;
  • het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van Sité Woondiensten.

De vereniging probeert deze doelen onder meer te bereiken door:

  • het samenwerken in de uitvoering van beleidsplannen met Sité Woondiensten, de gemeenten in haar werkgebied en andere gesprekspartners;
  • het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder, de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en eventueel andere gesprekspartners;
  • het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van Sité Woondiensten;
  • het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.

Wil de Bewonersvereniging uw belangen optimaal kunnen behartigen, zal zij enerzijds goed op de hoogte moeten zijn van wat er in uw straat, wijk leeft. Anderzijds moet u op de hoogte zijn van de plannen en activiteiten van de vereniging. Daartoe zal Siverder tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uitschrijven waarin de vereniging verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en vaststelt.

Daarnaast wil het bestuur haar leden op de hoogte houden van informatie via deze website en de “Nieuws & Informatie” brief. Het bestuur is voornemens naast de papieren uitgave, deze ook digitaal beschikbaar te stellen.