Veranderingen bestuur

Met ingang van april 2019 heeft Henk de Waal zijn functie als secretaris van Siverder neergelegd.

Dit betekent dat de taken anders verdeeld gaan worden, in overleg hebben we besloten dat Jurjen Fellinger de functie van voorzitter gaat waarnemen, de functie van secretaris zal worden waargenomen door Ina de Waal.

Op de eerstvolgende ledenvergadering kan er gestemd worden over de waarnemers en eventuele tegenkandidaten. We willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om nog eens onder de aandacht te brengen dat ons bestuur al onderbemand was zoals het was, nu we met een persoon minder zijn is dat er uiteraard niet beter op geworden.

We zouden er heel graag nog een of meerdere mensen bij hebben, met name mensen met interesse in de energietransitie, en kandidaten uit Wehl of Bronckhorst zijn op dit moment ondervertegenwoordigd.

Hebt u belangstelling om ons bestuur te komen versterken neem dan contact op via info@siverder.nl

Tekenmomentje: prestatieafspraken

Tekenmomentje Doetinchem

 

Tekenmomentje Bronckhorst

 

Ieder jaar maken de Gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, woningbouwvereniging Sité en de bewonersvereniging Siverder afspraken over gezamenlijke volkshuisvestelijke prestaties. In deze prestatieafspraken wordt de inzet van alle partijen benoemd, waarbij gemeenten en Sité bijdragen leveren aan afgesproken beleidsdoelen en Siverder, als vertegenwoordiging van de huurders, kritisch meedenkt over het opstellen van deze doelen en de effecten hiervan op huurders.

Deze prestatieafspraken komen met veel partijen en in vele overleggen tot stand. Siverder is deels ook betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken en kan zich vinden in de afspraken. Siverder wil daarbij opmerken dat zij slechts gedeeltelijk zicht hebben op en verantwoordelijkheid dragen voor de (uitvoering van de) afspraken. De onderwerpen die in de overleggen met Siverder aan de orde zijn geweest en die voor de huurdersvereniging van belang zijn onderschrijven wij.

Tekenmomentje

Op 9 mei is het sociale plan voor de bewoners van de te slopen woningen aan de Hofstraat en Kennedylaan met het bestuur van Siverder besproken en goedgekeurd. Hierbij een foto van het ondertekenen door zowel Siverder als Claus Martinot.

Nieuwsbrief maart 2017

Huursombenadering.

Huursombenadering is een begrip dat al een aantal jaren rondzingt maar het is er nog nooit van gekomen. Dit jaar zal het dan toch gaan gebeuren. Maar misschien is het goed om eerst eens even stil te staan bij de reden waarom men tot het invoeren van huursombenadering wil overgaan, voor we het begrip nader uitleggen.

De huren per woning kunnen in één en hetzelfde blok sterk verschillen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te voeren maar de voornaamste is wel dat het in Nederland niet is toegestaan huren tussentijds te verhogen.

Uitzonderingen hierop vormen de algemene landelijke huurverhogingen, mutaties (verhuizingen) en in bepaalde gevallen bij renovaties.

Dit houdt in dat een wooncorporatie vaak niet in staat is om de huur van een woning aan te passen, ook al is deze op puntenhuur meer waard. Er dient dan gewacht te worden tot de huidige bewoner vertrekt, waarna van de nieuwe bewoner de juiste huur gevraagd kan worden (huurharmonisatie). En omdat, met uitzondering van de laatste vier  jaar, de algemene huurverhogingen nauwelijks hoger zijn geweest dan de inflatie zijn huurders die al lang in hetzelfde huis wonen meestal goedkoper uit dan huurders die regelmatig verhuisd zijn.

Door huurders die, om welke reden dan ook, vaak moeten verhuizen wordt dit als onrechtvaardig ervaren en het is eigenlijk ook bijna niet uit te leggen.

Een bijkomend verschijnsel is dat de huurwoningmarkt verstopt raakt doordat mensen minder gaan verhuizen omdat ze dan meer huur kwijt zijn.

Om dit soort verschijnselen te voorkomen is de huursombenadering bedacht en in een akkoord tussen de Woonbond en Aedes (koepel van wooncorporaties) uitgewerkt. Om dit akkoord nog even in herinnering te brengen:

  1. De huur van alle sociale huurwoningen van een corporatie bij elkaar opgeteld (totale huursom) mag niet meer stijgen dan de inflatie plus 1%. Daarbinnen mag een corporatie variëren. Ook huurstijgingen bij nieuwe verhuringen (huurharmonisatie) tellen mee in dat bedrag.
  2. Ligt de huur van een woning onder de 80% van de maximale huurprijs dan mag de huur van deze woning jaarlijks stijgen met de inflatie plus 2,5%.

Behalve dat dus de huurstijging per woning is afgegrendeld met een maximum percentage, is ook de totale huurstijging aan een maximum percentage gebonden. Hierdoor zullen extreme huurstijgingen per huurwoning niet voorkomen. Wel zullen de percentages per woning verschillen maar deze verschillen zullen niet erg groot zijn omdat de verhuurder de totale huursom in het oog moet houden. Er zullen dus maar kleine stapjes gemaakt kunnen worden, maar de grote verschillen die er nu zijn zullen in elk geval heel geleidelijk verkleind worden en dat is in onze ogen een goede zaak.

 

Sité gaat voor de huuraanpassing in 2017 de huursombenadering toepassen. De werkwijze hierbij zal enigszins anders zijn dan in het hierboven omschreven akkoord, maar de huurverhoging zal in elk geval lager zijn dan de maximaal toegestane verhoging. Het voornaamste verschil is dat Sité voor elke woning een streefhuur heeft vastgesteld. Deze is van een aantal factoren afhankelijk maar is in elk geval nooit hoger dan de huur die op grond van de puntentelling gevraagd mag worden. Bij het vaststellen van de huurverhoging is de streefhuur bepalend, hoe meer de huur onder de streefhuur zit hoe meer ook de verhoging zal zijn. Dit alles vanzelfsprekend binnen redelijke grenzen. Voor huren boven de streefhuur zal in bepaalde gevallen geen verhoging plaatsvinden. Over de juiste percentages vinden momenteel nog besprekingen plaats, te zijner tijd wordt U door Sité uitvoerig schriftelijk geïnformeerd.

 

Bewonersbijeenkomsten.

Misschien heeft niet elke huurder het zozeer in de gaten gehad maar in 2016 is bij Sité geruisloos een belangrijke beleidswijziging gestart. Werd voorheen als er ergens een renovatie of woningverbetering op stapel stond door Sité eerst een plan gemaakt dat vervolgens aan de bewoners werd voorgelegd; in januari 2016 is men begonnen met eerst de wensen van de bewoners te inventariseren om aan de hand daarvan te onderzoeken wat wenselijk en mogelijk is. Met de resultaten hiervan wordt dan een plan gemaakt dat aan de bewoners van het te renoveren object wordt voorgelegd. Er zijn inmiddels bijeenkomsten geweest voor de Caenstraat (portiekgesprekken), Weustenstraat, Themanstraat, Nieuweweg, Kennedylaan en Hofstraat en er zullen er nog een aantal volgen. Tot dusver is alleen Doetinchem nog maar aan de beurt geweest, maar er staat dit jaar ook woningonderhoud voor de gemeente Bronckhorst op het programma, wij nemen aan dat hier dezelfde werkwijze gevolgd gaat worden.

Het behoeft in onze ogen nauwelijks betoog dat met deze manier van werken veel waardevolle informatie van de bewoners los komt. Als bewonersvereniging hebben wij dan ook de kans met beide handen aangegrepen om bij elke bijeenkomst met één of meerdere bestuursleden aanwezig te zijn, en wij zullen proberen dit steeds te blijven doen. Voor het bestuur van Uw vereniging is dit een manier om te weten te komen wat er onder de bewoners leeft. Daarom, aarzel niet als U op een bijeenkomst een bestuurslid van Siverder ziet om hem of haar aan te klampen als U iets te melden hebt.

 

Wat zijn nu zo de zaken die op een bewonersbijeenkomst naar voren komen? Opvallend is dat de meeste bewoners erg tevreden zijn over de ligging en locatie van de plek waar ze wonen. Verder wordt het hebben van een grote tuin ook vaak als een reden voor tevredenheid genoemd. Vanzelfsprekend waren er ook wel wat zaken waar de bewoners minder tevreden over waren. De klachten die er waren gingen meestal over vocht en tocht. Dit laatste vaak door kromgetrokken deuren en kozijnen. Vocht is soms een moeizaam oplosbaar probleem, ventilatie blijft noodzakelijk. Bij de flats aan de Caenstraat waren er klachten over de schoonmaak, zwerfvuil door rommel die naar beneden gegooid wordt en straatlawaai door de rondweg.          

Dan waren er nog de wensen voor verbetering. Een veelgehoorde wens was het opknappen van de badkamer en de keuken, door bewoners van grondgebonden woningen werd ook regelmatig naar de mogelijkheden van een tweede toilet gevraagd. Verbeteren van de woningisolatie en het plaatsen van dubbel glas (voor zover nog niet aanwezig) werd ook vaak gehoord. Alle wensen en verlangens werden door medewerkers van Sité genoteerd en zullen in de definitieve plannen worden bekeken op hun haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze plannen zullen opnieuw aan de bewoners worden voorgelegd.

Ook bij de bijeenkomst in Hummelo over de bestemming van het pand Zandewierde was een bestuurslid van Siverder aanwezig. Sité spreekt in de nieuwsbrief van een waardevolle avond en dat was het zeker, de bereidheid van de omwonenden om mee te denken over de invulling van de plannen was groot.

 

Veranderingen voor huurders in 2017.

In onze eerste nieuwsbrief van 2016 schreven wij al dat 2016 weleens het jaar van de veranderingen zou kunnen worden. Dat bleek zo te zijn, echter het houdt in 2017 niet op maar gaat gewoon door. De politiek houdt er nu eenmaal van om zaken ingewikkeld te maken; en waarom zou je zaken gemakkelijk maken als het ook moeilijk kan, nietwaar? Een aantal zaken hebben we voor U op een rijtje gezet.

Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er in 2017 ongeveer een tientje per maand op vooruit. Huurtoeslagontvangers moeten altijd een deel van de huur zelf betalen, dat is de basishuur (ongeveer € 220). Daarboven wordt de huur 100% vergoed tot de z.g. Kwaliteitskortingsgrens (hogere huur is meer kwaliteit, dus daarboven moet je meer zelf betalen). Tussen die grens en de z.g. Aftoppingsgrens wordt dan nog 65% van de huur vergoed. Boven de aftoppingsgrens moet je een groot deel van de huur zelf betalen. Voor 2017 zijn een aantal grensbedragen aangepast. De Kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag wordt € 414,02; de Aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen wordt € 592,55; de Aftoppingsgrens voor 3 of meer personen wordt 635,05. De huurtoeslaggrens (ook liberalisatiegrens) blijft op € 710,68. Voor woningen met een hogere huur wordt geen toeslag verstrekt.

Inkomensgrenzen huurtoeslag.

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen: € 22.200,- voor alleenstaanden; € 30.150,- voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW leeftijd en € 30.175,- voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW leeftijd. Het maximale toegestane spaargeld (of ander eigen vermogen) is € 25.000 per persoon.     

 

Jaarlijkse huurverhoging.

De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Hoe Sité deze gaat toepassen hebben wij al uitvoerig toegelicht bij het onderwerp huursombenadering. De juiste percentages zijn op het moment dat deze nieuwsbrief wordt geschreven nog onderwerp van onderhandeling. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat huishoudens met een inkomen boven € 40.349 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor mensen die op 1 januari 2017 de AOW leeftijd bereikt hebben of voor mensen die in een huishouden van minimaal 4 personen wonen. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren al uitgezonderd van de verhoging. De gewone huurverhoging geldt wel voor deze groep. Inmiddels is duidelijk dat Sité ook dit jaar weer afziet van inkomensafhankelijke huurverhogingen.

 

Toewijzen woningen.

In 2017 moeten woningcorporaties ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder € 36.165. hiernaast mogen ze 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.165 en € 40.349. Nog eens 10% mogen zij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de huurder. Wel moeten ze zich voor die tien procent aan regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening houden. 95% van de woningen die corporaties toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag moet een kale huur onder de aftoppingsgrens hebben. Voor particuliere verhuurders gelden deze regels niet.

Begrijpt U het allemaal nog? Niet? Wij van Siverder nog net! Maar gelukkig maken ze er bij Sité een studie van!

Overlast- 2.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al iets over huurders die door afwijkend gedrag overlast voor andere huurders veroorzaken. We beloofden U ook dat we niet zouden nalaten dit in de prestatieafspraken met de gemeentes aan de orde te zullen stellen, want elke huurder heeft recht op woongenot en dat dient niet door enkelingen verstoord te worden.

Nu zien we de laatste tijd zo links en rechts wat publicaties opduiken over de aanpak van verwarde personen. De tweede kamer debatteert zelfs over een wet hiervoor.  Maar dat “verwarde personen” dreigt een containerbegrip te worden, er wordt van alles onder geschaard. Wij denken dat er een duidelijk verschil gemaakt moet worden tussen personen die niet kunnen en zij die niet willen. Zij die niet kunnen zul je hulp moeten bieden in de vorm van begeleiden; daar is begrip voor in de samenleving. En hiervoor is een schone taak weggelegd bij Sociale Teams en Buurtcoaches.

Ook zien we hier en daar weer de term normen en waarden gebruikt worden, ooit in de politiek geïntroduceerd, maar de laatste tijd in onze verruwde samenleving een beetje in de vergetelheid geraakt. Wij zouden het gewoon ouderwets fatsoen willen noemen. En mensen met afwijkend gedrag die niet willen ontbreekt het gewoon aan dat fatsoen. Die moet je ook begeleiden maar dan in de vorm van heropvoeden, met andere woorden, ze het fatsoen bijbrengen. Dat kan het beste door ze een tijdje niet midden tussen andere huurders te laten wonen maar ze ergens anders onder te brengen, dan heeft niemand er last van. In de prestatieafspraken met de gemeente Bronckhorst is een passage opgenomen over het stevig begeleiden van personen met afwijkend gedrag. In de afspraken met de gemeente Doetinchem zijn er op initiatief van Siverder ook een paar regels aan geweid, maar we hebben eerlijkgezegd niet de indruk dat het gemeentebestuur staat te trappelen om het probleem aan te pakken. Het is nou eenmaal niet een onderwerp waar je politiek hoog mee scoort. Maar de dringende noodzaak blijft aanwezig.

 

Monitor wonen.

De Lokale Monitor Wonen biedt voor het eerst een gedetailleerd lokaal beeld van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van corporatiewoningen. Hoeveel van hun inkomen zijn huurders in hun gemeente kwijt aan huur? Hoe hoog zijn de huurprijzen en hoe ziet de woningvoorraad eruit? Al deze gegevens staan in de monitor, die op internet te bekijken is (www.waarstaatjegemeente.nl) Opvallend is dat er meer huurders zijn die gezien hun inkomen in een te duur huis wonen (dure scheefhuurders: 14,6 procent) dan in een te goedkoop huis (goedkope scheefhuurders: 13,8 procent). Nog opvallender is dat de meeste goedkope scheefhuurders niet in grote steden zoals Amsterdam wonen, maar veeleer in plattelandsgemeenten in het midden van het land. Zo telt de woningmarktregio Amsterdam 15,4 procent goedkope scheefhuurders en de regio Woongaard (Betuwe) 19,9 procent. De meeste dure scheefhuurders wonen in de regio Amsterdam (17,4 procent).

De gemiddelde netto huurquote (netto huur als percentage van het inkomen) van huurders in een corporatie woning is 23 procent en de woonquote (huur plus overige woonlasten) 32 procent. De hoogste huurquotes hebben jongeren en alleenstaanden tussen 25 en 65 jaar.          

Bron: Huurwijzer.

 

OnsHuis.

Kwetsbare jongeren zonder zorgindicatie, die om wat voor reden dan ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, maar wel een woning nodig hebben, kunnen in Doetinchem vanaf deze maand terecht bij OnsHuis. Bedacht door de 29-jarige Hisham el Doeri, die zelf tijdens een moeilijke periode in zijn leven geen vaste woonplaats had.

“Ik wil voorkomen dat dit anderen ook overkomt”, zegt El Doeri over zijn initiatief. Hij zocht samenwerking met Sité Woondiensten, die om te beginnen één woning beschikbaar stelt. El Doeri is daar hoofdbewoner, een aantal jongeren huurt er een kamer. Doel is om hen in negen maanden op weg te helpen naar zelfstandig wonen. El doeri werkt samen met stichting PakAN, De Onderwijsmaker en het Platform Armoedebestrijding Doetinchem. “Vanuit de overtuiging om ons extra in te zetten voor kwetsbare groepen, zijn we tot deze mooie samenwerking gekomen”, vertelt Els Birkenhäger, manager Wonen en Strategie bij Sité. “Als er maatwerk nodig is, dan zoeken we naar dit soort oplossingen”. De jongeren in OnsHuis schrijven zich in voor een zelfstandige woning. Mochten zij daarna niet ingeloot zijn, dan zorgt Sité dat ze een fijne plek krijgen om te wonen. De komende weken klust El Doeri samen met de jongeren in de woning. Naar verwachting wonen de eerste jongeren er begin maart. www.onshuis.org

Uit: Aedes Magazine.

 

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Siverder Bewonersvereniging Doetinchem en omstreken. Deze wordt gehouden op: Donderdag 30 maart 2017, aanvang 19.30 uur in Wijkcentrum De Daele (kleine zaal), Stevinlaan 9, 7002 HC te Doetinchem.

Agenda:

  1. Opening en welkom door de voorzitter.

 

  1. Vaststelling agenda.

 

  1. Mededelingen en ingekomen stukken.

 

  1. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 24 maart 2016.

 

  1. Jaar en financieel verslag.

 

  1. Bestuursverkiezingen.

 

  1. Rondvraag en sluiting.

 

Toelichting agenda:

 

Agendapunt 6.

Wij prijzen ons gelukkig U een nieuw kandidaat bestuurslid te kunnen voorstellen. Het is de heer Jurjen Fellinger en hij woont in Hoog Keppel. Het bestuur stelt voor hem als zodanig te benoemen.

Van de diverse verslagen die op de vergadering aan de orde komen zullen in de zaal een aantal exemplaren ter inzage liggen.

Na de vergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Siverder.

 

Jaarverslag 2016

Verslag over het jaar 2016.

In dit jaar kregen de in 2015 door de nieuwe woningwet in gang gezette nieuwe taken voor huurdersverenigingen behoorlijk gestalte. Dit bracht een reeks van nieuwe contacten en werkzaamheden met zich mee. Meer werk dus, maar wel interessant door de contacten die zijn ontstaan met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst in het kader van de prestatieafspraken. De basis voor deze prestatieafspraken is de gemeentelijke woonagenda, een soort lange termijn planning waaruit ieder jaar de prestatieafspraken voor het volgend jaar worden vastgelegd in een overleg tussen Sité, Siverder en de gemeentes.

In mei presenteerde de gemeente Bronckhorst op een bijeenkomst in het gemeentehuis de concept woonagenda aan de plaatselijke huurdersverenigingen HEVO (Hengelo, Vorden), Zelhem en Siverder, die korte tijd daarna door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De gemeente Doetinchem volgde in september. Hieraan gingen een aantal bijeenkomsten op het gemeentehuis vooraf waaraan door enkele bestuursleden van Siverder werd deelgenomen. De prestatie afspraken werden eind van het jaar zowel in Bronckhorst als in Doetinchem ondertekend. Met de gemeente Doetinchem werd afgesproken dat halverwege het jaar een soort evaluatiegesprek zal plaatsvinden; ook met de gemeente Bronckhorst komt nog verder overleg.

Tijdens een kennismakingsgesprek met Wethouder Spekschoor van de gemeente Bronckhorst sprak deze zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van huurdersvertegenwoordiging in het bestuur van Siverder uit het gedeelte van Bronckhorst waar Sité actief is. Met de hulp van Sité werd een flyeractie gestart, die tot resultaat had dat wij U op onze ledenvergadering een nieuw kandidaat bestuurslid kunnen voorstellen.

En al is Sité er met ca. 20% van het woningbezit maar een kleine speler in het veld; de contacten met de gemeente Bronckhorst zijn er niet minder om en verlopen in een bijzonder prettige sfeer. Helaas moeten we vaststellen dat de contacten met de huurdersverenigingen uit de omliggende gemeentes enigszins aan het verwateren zijn. Wij zullen proberen deze dit jaar weer wat te intensiveren.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 24 maart 2016 was de bestuurssamenstelling van Siverder als volgt:

Voorzitter: Vacature.

Secretaris: Henk de Waal.

Penningmeester: Truus Hummelink.

Bestuurslid/website: Ina de Waal.

Bestuurslid: Daan Bod.

Notulist: Vacature.

Deze samenstelling bleef in 2016 onveranderd, met dien verstande dat er in november een kandidaat bestuurslid bij kwam, de heer Jurjen Fellinger, die verkiesbaar is op onze ledenvergadering.

 

Ledenbestand.

Op 1 januari van dit jaar telde onze vereniging 1316 leden. Dat is een groei van 59 leden ten opzichte van diezelfde datum in 2016. Al een aantal jaren zien wij een langzame maar gestadige groei in ledental, wij zullen ons best doen deze er in te houden.

 

Vergaderingen.

Door het voltallige bestuur van Siverder werd in 2016 totaal 15 maal vergaderd. Van deze 15 vergaderingen waren er 8 reguliere bestuursvergaderingen en 7 overlegvergaderingen met de directie van Sité.

Daarnaast was er 2 maal een gesprek met Raad van Commissarissen van Sité. Verder was er 6 keer een bespreking van één of meerder bestuursleden met de gemeente Doetinchem over de woonagenda of prestatieafspraken en 4 keer met de gemeente Bronckhorst. Siverder was vertegenwoordigd bij 3 bewoners-bijeenkomsten van Sité in Doetinchem en 1 in BronckhorstRegelmatig vinden er ook besprekingen en presentaties bij Sité en op andere plekken plaats waarbij niet het gehele bestuur aanwezig is en ook is er onderling veel e-mail verkeer.

Communicatie.

In 2016 werd 2 maal een nieuwsbrief op papier uitgebracht, in maart en in oktober. Omdat wij er aan hechten onze leden zo goed mogelijk over huurderszaken te informeren willen wij dit 2 maal per jaar blijven doen, ondanks de kosten die hieraan verbonden zijn. We leven in een tijdperk waarin steeds meer informatie via de digitale weg naar ons toe komt. Dat is weliswaar de gemakkelijkste en snelste weg, maar het is maar de vraag of zo ook iedereen bereikt wordt; niet alle mensen hebben toegang tot digitale informatie. Dat neemt niet weg dat wij ook onze website zullen bijhouden en hierop regelmatig berichten plaatsen. Wij raden onze leden dan ook aan om af en toe op www.siverder.nl te kijken, het blijft nou eenmaal de snelste informatiebron. Ons e-mail adres is info@siverder.nl, Uw berichten worden steeds zo snel mogelijk beantwoord.

Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 0314 383199, U krijgt dan ons antwoordapparaat waarbij U Uw telefoonnummer kunt inspreken. Het kan enige tijd duren voor U teruggebeld wordt omdat ons kantoor niet dagelijks bezet is, de snelste manier is via e-mail.

 

Woonbond.

In het jaarverslag van vorig jaar hebben wij al gemeld de contributie van de Woonbond te hoog te vinden naar hetgeen er voor geboden wordt. Dit is voor het bestuur van Siverder aanleiding geweest de aansluiting van de vereniging bij de Woonbond per 1 januari 2017 te beëindigen. Om niet van informatie verstoken te blijven zijn alle bestuursleden op persoonlijke titel lid geworden en ontvangen het orgaan van de Woonbond. Zo blijven wij op de hoogte en het is aanmerkelijk goedkoper.

 

Behandelde onderwerpen.

Hierbij een greep uit de voornaamste onderwerpen waarmee wij ons dit jaar hebben bezig gehouden.

In de bestuursvergadering van 11 januari werden de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem geëvalueerd en het bod aan de gemeente Bronckhorst besproken, onderwerpen die nog in veel andere vergaderingen zouden terugkomen. Verder werd er gekeken naar de uitslag van een ProSiWo (Achterhoekse woningcorporaties) enquête over vertrekkende en nieuw komende huurders. Over dit laatste onderwerp werden later nog enkele bijeenkomsten bij Sité belegd.

Op 19 januari werd op het kantoor van Sité door enkele medewerkers van Sité een presentatie gegeven over nieuwe projecten en op stapel staande renovaties.

Op 26 januari was er een overlegvergadering met Sité waarin gesproken werd over de problemen bij gemengde bewoning (huurders en kopers) van complexen en was er een terugblik op de portiekgesprekken in de Caenstraat.   

In de bestuursvergadering van 29 februari werd de huuraanpassing 2016 behandeld.

De ledenvergadering werd gehouden op donderdag 24 maart. Op deze vergadering werd Daan Bod gekozen als bestuurslid van Siverder en het jaar- en financiële verslag werden goedgekeurd. Na de pauze werd door de heer Sasbrink van Sité een toelichting gegeven op Verenigingen Van Eigenaren en zonnepanelen.

Onderwerpen op de bestuursvergadering van 25 april waren de vorderingen met de Doetinchemse woonagenda, een gesprek met de visitatie commissie en het testpanel klantenportaal.

In een overlegvergadering van 10 mei werd een huisregelbord hoogbouw van Sité (waarin zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van pictogrammen) besproken en de vorming van  de regionale woningmarkt Achterhoek/Twente en het woonbond project de Achterhoek maakt meters.

Op 25 mei was er een gesprek met de Raad van Commissarissen waar gesproken werd over de al eerder genoemde ProSiWo enquête, de regionale woningmarkt en de nieuwe taken van huurdersverenigingen door de nieuwe woningwet.

Op de bestuursvergadering van 22 augustus werd het principe besluit genomen te stoppen met de woonbond.

In de overlegvergadering van 13 september werd de herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen en het scheidingsvoorstel DAEB-niet DAEB behandeld. Dit laatste onderwerp werd door 2 medewerkers van Sité nog eens uitvoerig toegelicht in de bestuursvergadering van 24 oktober.    

In een gesprek met de Raad van Commissarissen op 2 november werd kennis gemaakt met enkele nieuwe leden en werd het toenemende aantal klachten over overlast gevende bewoners besproken.   
Henk de Waal, secretaris.

Jaarverslag 2015

Verslag over het jaar 2015.

 

Voor het bestuur van Siverder was 2015 een druk jaar. Dat kwam voornamelijk door de vele wijzigingen op wettelijk gebied. Valt het normaal gesproken al niet mee om met een klein ploegje bestuursleden een bewonersvereniging te runnen; het bijhouden van de veranderingen brengt dan nog extra werk mee.

In juli 2015 werd de nieuwe woningwet van kracht. Behalve dat deze wet aan wooncorporaties wat minder vrijheid geeft, kent zij juist aan huurdersverenigingen wat meer medezeggenschap toe. Deze ruimte hebben wij in 2015 met medewerking van Sité volop benut in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doetinchem.

Hoe dit in zijn werk is gegaan hebben wij uitvoerig in onze nieuwsbrief beschreven.

Voor 2016 is inmiddels een eerste gesprek met de gemeente geweest over de betrokkenheid van Siverder bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Deze woonvisie zal, met de kadernotitie van Sité en nog een aantal andere documenten, de leidraad gaan vormen voor het opstellen van toekomstige prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem. Ook met de gemeente Bronckhorst worden nog prestatieafspraken gemaakt; omdat Wooncorporatie Pro Wonen daar de meeste huizen bezit zal deze corporatie hierin leidend zijn.

Veel werk verricht dus, maar ook nog heel veel werk te doen en het zou best fijn zijn als we dat werk over wat meer bestuursleden zouden kunnen spreiden. Uitbreiding van het bestuur blijft dan ook een dringende wens.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 25 maart 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:               Vacature.

Secretaris:               Henk de Waal.

Penningmeester:     Truus Hummelink.

Bestuurslid/website: Ina de Waal.

Bestuurslid:             Dick van Wijk.

Notulist:                  Vacature.

Dick van Wijk heeft na een inwerkperiode nog enige maanden als interim voorzitter gefunctioneerd, maar is in september als bestuurslid gestopt. In augustus kwam Daan Bod in het bestuur, met zijn kennis van zaken een welkome aanvulling. Hij staat nu kandidaat voor de komende bestuursverkiezing. De hoop dat het nog zal lukken een Notulist(e) aan te trekken hebben we inmiddels zo ongeveer opgegeven.

 

Ledenbestand.  

De gestadige groei die het ledenbestand van Siverder in 2014 doormaakte, bleef ook in 2015 gecontinueerd. Konden we op de vorige ledenvergadering melden dat we de 1200 net gepasseerd waren; eind 2015 stond het ledental op 1257. Door optimale belangenbehartiging zullen we proberen de groei er in te houden.

 

Vergaderingen.

Het bestuur van Siverder kwam in 2015 in totaal 15 keer in vergadering bijeen. 7 vergaderingen waren reguliere bestuursvergaderingen, 5 vergaderingen waren overlegvergaderingen met Sité. 2 maal werd met de bestuursleden van de collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd en met de leden van Siverder werd op 25 maart vergaderd. Daarnaast werden door individuele bestuursleden nog tal van andere vergaderingen en bijeenkomsten bezocht; zowel regionaal als landelijk. De bijeenkomsten van de Woonbond werden ook steeds door 1 of meerdere bestuursleden bijgewoond.

                            /2

-2-

 

Communicatie.

In 2015 werd 2 maal een nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast werden regelmatig berichten op onze website geplaatst. Hoewel de digitalisering steeds verder om zich heen grijpt, hechten wij er toch aan om ook een nieuwsbrief op papier te blijven uitbrengen. Dit eenvoudigweg omdat anders niet alle leden worden bereikt; niet iedereen is in het bezit van een computer met internetaansluiting. Dat neemt niet weg dat wij onze leden ook blijven aanraden om regelmatig op onze website te kijken, het is nou eenmaal de snelste verbinding met de achterban. Ons e-mail adres is Info@siverder.nl.

Telefonisch zijn we te bereiken onder nummer 0314 383199. Omdat ons kantoor niet dagelijks bemenst is krijgt U dan het antwoord apparaat en als U het telefoonnummer inspreekt wordt U zo snel mogelijk teruggebeld. Als iemand een persoonlijk gesprek met een bestuurslid wil, kan dat vanzelfsprekend ook. Verder doen wij ons best zoveel mogelijk op bewonersbijeenkomsten van Sité aanwezig te zijn.

 

Woonbond.

Siverder is als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, maar het is een erg kostbare zaak omdat de contributie erg hoog is. Dit komt doordat de contributie gestaffeld naar het huizenbezit van de corporaties berekend wordt. Het nadeel van deze berekeningswijze is dat middelgrote huurdersverenigingen als Siverder eigenlijk teveel contributie betalen en hele grote eigenlijk te weinig. We gaan naar wegen zoeken om dit te beperken maar wel het contact met de woonbond te behouden, omdat we de informatie nou eenmaal nodig hebben. 4 maal per jaar is er een provinciale vergadering en 1 maal een landelijke huurdersdag. Aan alle bijeenkomsten is door Siverder deelgenomen.

 

Behandelde onderwerpen.

In vogelvlucht laten wij er een aantal de revue passeren. Energie is het gehele jaar door een belangrijk onderwerp op vergaderingen geweest. In de overlegvergadering van 27 januari werd door Laurens Muilwijk van Sité een presentatie gegeven over de gewijzigde EPA labels van woningen. De ABCDE energielabels die tot dusver gebruikelijk zijn veranderen in Energie Index (Ei) labels dat met een cijfer wordt aangegeven en dat de energieprestatie van een woning aangeeft. Door een bestuurslid werd over dit onderwerp een workshop bij de woonbond gevolgd.

Op 4 maart en op 10 november werd met collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de huurverhogingen en de door TIDA ontwikkelde woonlastencalculator. Over dit laatste onderwerp werd in beide vergaderingen door medewerkers van TIDA een toelichting gegeven.

De nieuwe Woningwet was ook een onderwerp waaraan veel aandacht is besteed. Door 2 leden van het bestuur werd aan een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd symposium over deze wet deelgenomen. Door 2 bestuursleden werd ook een cursus van de Woonbond gevolgd over de Huisvestingswet.

Nadat op 13 april een presentatie over de stand van zaken met de renovatieprojecten was gegeven door Sité, werd op 20 mei met medewerkers van Sité een tour langs deze projecten gemaakt.

In september werd met medewerkers van Sité samen huisbezoeken bij huurders afgelegd i.v.m. de door Aedes uitgeroepen Dag van het Huren.

Met de gemeente Doetinchem en Sité werd overlegd over de te maken prestatie afspraken. De Samenwerkingsovereenkomst werd op 17 december door de drie partijen getekend.

Henk de Waal, secretaris.