Jaarverslag 2016

Verslag over het jaar 2016.

In dit jaar kregen de in 2015 door de nieuwe woningwet in gang gezette nieuwe taken voor huurdersverenigingen behoorlijk gestalte. Dit bracht een reeks van nieuwe contacten en werkzaamheden met zich mee. Meer werk dus, maar wel interessant door de contacten die zijn ontstaan met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst in het kader van de prestatieafspraken. De basis voor deze prestatieafspraken is de gemeentelijke woonagenda, een soort lange termijn planning waaruit ieder jaar de prestatieafspraken voor het volgend jaar worden vastgelegd in een overleg tussen Sité, Siverder en de gemeentes.

In mei presenteerde de gemeente Bronckhorst op een bijeenkomst in het gemeentehuis de concept woonagenda aan de plaatselijke huurdersverenigingen HEVO (Hengelo, Vorden), Zelhem en Siverder, die korte tijd daarna door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De gemeente Doetinchem volgde in september. Hieraan gingen een aantal bijeenkomsten op het gemeentehuis vooraf waaraan door enkele bestuursleden van Siverder werd deelgenomen. De prestatie afspraken werden eind van het jaar zowel in Bronckhorst als in Doetinchem ondertekend. Met de gemeente Doetinchem werd afgesproken dat halverwege het jaar een soort evaluatiegesprek zal plaatsvinden; ook met de gemeente Bronckhorst komt nog verder overleg.

Tijdens een kennismakingsgesprek met Wethouder Spekschoor van de gemeente Bronckhorst sprak deze zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van huurdersvertegenwoordiging in het bestuur van Siverder uit het gedeelte van Bronckhorst waar Sité actief is. Met de hulp van Sité werd een flyeractie gestart, die tot resultaat had dat wij U op onze ledenvergadering een nieuw kandidaat bestuurslid kunnen voorstellen.

En al is Sité er met ca. 20% van het woningbezit maar een kleine speler in het veld; de contacten met de gemeente Bronckhorst zijn er niet minder om en verlopen in een bijzonder prettige sfeer. Helaas moeten we vaststellen dat de contacten met de huurdersverenigingen uit de omliggende gemeentes enigszins aan het verwateren zijn. Wij zullen proberen deze dit jaar weer wat te intensiveren.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 24 maart 2016 was de bestuurssamenstelling van Siverder als volgt:

Voorzitter: Vacature.

Secretaris: Henk de Waal.

Penningmeester: Truus Hummelink.

Bestuurslid/website: Ina de Waal.

Bestuurslid: Daan Bod.

Notulist: Vacature.

Deze samenstelling bleef in 2016 onveranderd, met dien verstande dat er in november een kandidaat bestuurslid bij kwam, de heer Jurjen Fellinger, die verkiesbaar is op onze ledenvergadering.

 

Ledenbestand.

Op 1 januari van dit jaar telde onze vereniging 1316 leden. Dat is een groei van 59 leden ten opzichte van diezelfde datum in 2016. Al een aantal jaren zien wij een langzame maar gestadige groei in ledental, wij zullen ons best doen deze er in te houden.

 

Vergaderingen.

Door het voltallige bestuur van Siverder werd in 2016 totaal 15 maal vergaderd. Van deze 15 vergaderingen waren er 8 reguliere bestuursvergaderingen en 7 overlegvergaderingen met de directie van Sité.

Daarnaast was er 2 maal een gesprek met Raad van Commissarissen van Sité. Verder was er 6 keer een bespreking van één of meerder bestuursleden met de gemeente Doetinchem over de woonagenda of prestatieafspraken en 4 keer met de gemeente Bronckhorst. Siverder was vertegenwoordigd bij 3 bewoners-bijeenkomsten van Sité in Doetinchem en 1 in BronckhorstRegelmatig vinden er ook besprekingen en presentaties bij Sité en op andere plekken plaats waarbij niet het gehele bestuur aanwezig is en ook is er onderling veel e-mail verkeer.

Communicatie.

In 2016 werd 2 maal een nieuwsbrief op papier uitgebracht, in maart en in oktober. Omdat wij er aan hechten onze leden zo goed mogelijk over huurderszaken te informeren willen wij dit 2 maal per jaar blijven doen, ondanks de kosten die hieraan verbonden zijn. We leven in een tijdperk waarin steeds meer informatie via de digitale weg naar ons toe komt. Dat is weliswaar de gemakkelijkste en snelste weg, maar het is maar de vraag of zo ook iedereen bereikt wordt; niet alle mensen hebben toegang tot digitale informatie. Dat neemt niet weg dat wij ook onze website zullen bijhouden en hierop regelmatig berichten plaatsen. Wij raden onze leden dan ook aan om af en toe op www.siverder.nl te kijken, het blijft nou eenmaal de snelste informatiebron. Ons e-mail adres is info@siverder.nl, Uw berichten worden steeds zo snel mogelijk beantwoord.

Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 0314 383199, U krijgt dan ons antwoordapparaat waarbij U Uw telefoonnummer kunt inspreken. Het kan enige tijd duren voor U teruggebeld wordt omdat ons kantoor niet dagelijks bezet is, de snelste manier is via e-mail.

 

Woonbond.

In het jaarverslag van vorig jaar hebben wij al gemeld de contributie van de Woonbond te hoog te vinden naar hetgeen er voor geboden wordt. Dit is voor het bestuur van Siverder aanleiding geweest de aansluiting van de vereniging bij de Woonbond per 1 januari 2017 te beëindigen. Om niet van informatie verstoken te blijven zijn alle bestuursleden op persoonlijke titel lid geworden en ontvangen het orgaan van de Woonbond. Zo blijven wij op de hoogte en het is aanmerkelijk goedkoper.

 

Behandelde onderwerpen.

Hierbij een greep uit de voornaamste onderwerpen waarmee wij ons dit jaar hebben bezig gehouden.

In de bestuursvergadering van 11 januari werden de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem geëvalueerd en het bod aan de gemeente Bronckhorst besproken, onderwerpen die nog in veel andere vergaderingen zouden terugkomen. Verder werd er gekeken naar de uitslag van een ProSiWo (Achterhoekse woningcorporaties) enquête over vertrekkende en nieuw komende huurders. Over dit laatste onderwerp werden later nog enkele bijeenkomsten bij Sité belegd.

Op 19 januari werd op het kantoor van Sité door enkele medewerkers van Sité een presentatie gegeven over nieuwe projecten en op stapel staande renovaties.

Op 26 januari was er een overlegvergadering met Sité waarin gesproken werd over de problemen bij gemengde bewoning (huurders en kopers) van complexen en was er een terugblik op de portiekgesprekken in de Caenstraat.   

In de bestuursvergadering van 29 februari werd de huuraanpassing 2016 behandeld.

De ledenvergadering werd gehouden op donderdag 24 maart. Op deze vergadering werd Daan Bod gekozen als bestuurslid van Siverder en het jaar- en financiële verslag werden goedgekeurd. Na de pauze werd door de heer Sasbrink van Sité een toelichting gegeven op Verenigingen Van Eigenaren en zonnepanelen.

Onderwerpen op de bestuursvergadering van 25 april waren de vorderingen met de Doetinchemse woonagenda, een gesprek met de visitatie commissie en het testpanel klantenportaal.

In een overlegvergadering van 10 mei werd een huisregelbord hoogbouw van Sité (waarin zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van pictogrammen) besproken en de vorming van  de regionale woningmarkt Achterhoek/Twente en het woonbond project de Achterhoek maakt meters.

Op 25 mei was er een gesprek met de Raad van Commissarissen waar gesproken werd over de al eerder genoemde ProSiWo enquête, de regionale woningmarkt en de nieuwe taken van huurdersverenigingen door de nieuwe woningwet.

Op de bestuursvergadering van 22 augustus werd het principe besluit genomen te stoppen met de woonbond.

In de overlegvergadering van 13 september werd de herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen en het scheidingsvoorstel DAEB-niet DAEB behandeld. Dit laatste onderwerp werd door 2 medewerkers van Sité nog eens uitvoerig toegelicht in de bestuursvergadering van 24 oktober.    

In een gesprek met de Raad van Commissarissen op 2 november werd kennis gemaakt met enkele nieuwe leden en werd het toenemende aantal klachten over overlast gevende bewoners besproken.   
Henk de Waal, secretaris.