Jaarverslag 2015

Verslag over het jaar 2015.

 

Voor het bestuur van Siverder was 2015 een druk jaar. Dat kwam voornamelijk door de vele wijzigingen op wettelijk gebied. Valt het normaal gesproken al niet mee om met een klein ploegje bestuursleden een bewonersvereniging te runnen; het bijhouden van de veranderingen brengt dan nog extra werk mee.

In juli 2015 werd de nieuwe woningwet van kracht. Behalve dat deze wet aan wooncorporaties wat minder vrijheid geeft, kent zij juist aan huurdersverenigingen wat meer medezeggenschap toe. Deze ruimte hebben wij in 2015 met medewerking van Sité volop benut in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doetinchem.

Hoe dit in zijn werk is gegaan hebben wij uitvoerig in onze nieuwsbrief beschreven.

Voor 2016 is inmiddels een eerste gesprek met de gemeente geweest over de betrokkenheid van Siverder bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Deze woonvisie zal, met de kadernotitie van Sité en nog een aantal andere documenten, de leidraad gaan vormen voor het opstellen van toekomstige prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem. Ook met de gemeente Bronckhorst worden nog prestatieafspraken gemaakt; omdat Wooncorporatie Pro Wonen daar de meeste huizen bezit zal deze corporatie hierin leidend zijn.

Veel werk verricht dus, maar ook nog heel veel werk te doen en het zou best fijn zijn als we dat werk over wat meer bestuursleden zouden kunnen spreiden. Uitbreiding van het bestuur blijft dan ook een dringende wens.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 25 maart 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:               Vacature.

Secretaris:               Henk de Waal.

Penningmeester:     Truus Hummelink.

Bestuurslid/website: Ina de Waal.

Bestuurslid:             Dick van Wijk.

Notulist:                  Vacature.

Dick van Wijk heeft na een inwerkperiode nog enige maanden als interim voorzitter gefunctioneerd, maar is in september als bestuurslid gestopt. In augustus kwam Daan Bod in het bestuur, met zijn kennis van zaken een welkome aanvulling. Hij staat nu kandidaat voor de komende bestuursverkiezing. De hoop dat het nog zal lukken een Notulist(e) aan te trekken hebben we inmiddels zo ongeveer opgegeven.

 

Ledenbestand.  

De gestadige groei die het ledenbestand van Siverder in 2014 doormaakte, bleef ook in 2015 gecontinueerd. Konden we op de vorige ledenvergadering melden dat we de 1200 net gepasseerd waren; eind 2015 stond het ledental op 1257. Door optimale belangenbehartiging zullen we proberen de groei er in te houden.

 

Vergaderingen.

Het bestuur van Siverder kwam in 2015 in totaal 15 keer in vergadering bijeen. 7 vergaderingen waren reguliere bestuursvergaderingen, 5 vergaderingen waren overlegvergaderingen met Sité. 2 maal werd met de bestuursleden van de collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd en met de leden van Siverder werd op 25 maart vergaderd. Daarnaast werden door individuele bestuursleden nog tal van andere vergaderingen en bijeenkomsten bezocht; zowel regionaal als landelijk. De bijeenkomsten van de Woonbond werden ook steeds door 1 of meerdere bestuursleden bijgewoond.

                            /2

-2-

 

Communicatie.

In 2015 werd 2 maal een nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast werden regelmatig berichten op onze website geplaatst. Hoewel de digitalisering steeds verder om zich heen grijpt, hechten wij er toch aan om ook een nieuwsbrief op papier te blijven uitbrengen. Dit eenvoudigweg omdat anders niet alle leden worden bereikt; niet iedereen is in het bezit van een computer met internetaansluiting. Dat neemt niet weg dat wij onze leden ook blijven aanraden om regelmatig op onze website te kijken, het is nou eenmaal de snelste verbinding met de achterban. Ons e-mail adres is Info@siverder.nl.

Telefonisch zijn we te bereiken onder nummer 0314 383199. Omdat ons kantoor niet dagelijks bemenst is krijgt U dan het antwoord apparaat en als U het telefoonnummer inspreekt wordt U zo snel mogelijk teruggebeld. Als iemand een persoonlijk gesprek met een bestuurslid wil, kan dat vanzelfsprekend ook. Verder doen wij ons best zoveel mogelijk op bewonersbijeenkomsten van Sité aanwezig te zijn.

 

Woonbond.

Siverder is als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, maar het is een erg kostbare zaak omdat de contributie erg hoog is. Dit komt doordat de contributie gestaffeld naar het huizenbezit van de corporaties berekend wordt. Het nadeel van deze berekeningswijze is dat middelgrote huurdersverenigingen als Siverder eigenlijk teveel contributie betalen en hele grote eigenlijk te weinig. We gaan naar wegen zoeken om dit te beperken maar wel het contact met de woonbond te behouden, omdat we de informatie nou eenmaal nodig hebben. 4 maal per jaar is er een provinciale vergadering en 1 maal een landelijke huurdersdag. Aan alle bijeenkomsten is door Siverder deelgenomen.

 

Behandelde onderwerpen.

In vogelvlucht laten wij er een aantal de revue passeren. Energie is het gehele jaar door een belangrijk onderwerp op vergaderingen geweest. In de overlegvergadering van 27 januari werd door Laurens Muilwijk van Sité een presentatie gegeven over de gewijzigde EPA labels van woningen. De ABCDE energielabels die tot dusver gebruikelijk zijn veranderen in Energie Index (Ei) labels dat met een cijfer wordt aangegeven en dat de energieprestatie van een woning aangeeft. Door een bestuurslid werd over dit onderwerp een workshop bij de woonbond gevolgd.

Op 4 maart en op 10 november werd met collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de huurverhogingen en de door TIDA ontwikkelde woonlastencalculator. Over dit laatste onderwerp werd in beide vergaderingen door medewerkers van TIDA een toelichting gegeven.

De nieuwe Woningwet was ook een onderwerp waaraan veel aandacht is besteed. Door 2 leden van het bestuur werd aan een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd symposium over deze wet deelgenomen. Door 2 bestuursleden werd ook een cursus van de Woonbond gevolgd over de Huisvestingswet.

Nadat op 13 april een presentatie over de stand van zaken met de renovatieprojecten was gegeven door Sité, werd op 20 mei met medewerkers van Sité een tour langs deze projecten gemaakt.

In september werd met medewerkers van Sité samen huisbezoeken bij huurders afgelegd i.v.m. de door Aedes uitgeroepen Dag van het Huren.

Met de gemeente Doetinchem en Sité werd overlegd over de te maken prestatie afspraken. De Samenwerkingsovereenkomst werd op 17 december door de drie partijen getekend.

Henk de Waal, secretaris.